Mountain Tower (by Tamar Burduli)

Mountain Tower (by Tamar Burduli)